Isohanhi

Matkailun tuotteistaminen

Kerään tähän aineistoa Business Finland sivustolta jossa kerrotaan miten matkailu tuotteita voidaan kehittää.

Tuotteistaminen ja testaus – Business Finland – linkki sivustolle.

mtk.pdf (businessfinland.fi) – tämä on Matkailun tuotekehittäjän käsikirja. Alla oleva teksti sisältää poimintoja tästä käsikirjasta.

Tuotekehityksen tulisi olla kokonaisvaltainen, jatkuva prosessi ja osa toiminnan kehittämistä. Prosessi
sisältää lomittain ideointia, tuotteistamista ja asiakkaan kohtaamista. Tuotekehitys voi lähteä liikkeelle
mistä tahansa prosessin vaiheesta ja siihen liittyy jatkuva arviointi.

Kokonaisvaltainen näkökulma

 • toimintaympäristö, jossa matkailun tuotekehitys tapahtuu ja matkailutuote tuotetaan ja kulutetaan
 • tuote, joka rakentuu eri osapuolten kohtaamisissa merkityksinä ja käytäntöinä
 • asiakkuus, jossa asiakkaiksi tunnistetaan niin kuluttajat, yhteistyökumppanit, työntekijät kuin
  paikallisyhteisö ja huomioidaan heidän roolinsa tuotekehittäjinä

TOIMINTAYMPÄRISTÖ TUOTEKEHITYKSEN LÄHTÖKOHTANA

Tuotekehitys tapahtuu tietyissä olosuhteissa. Toisaalta, tuotekehityksellä voidaan muokata ympäröivää maailmaa.

Toimintaympäristö on tiivis osa tuotekehittäjän omaa toimintaa, ei ulkopuolinen haaste vaan liiketoimintamahdollisuus.

Toimintaympäristöä lähestytään kolmesta eri näkökulmasta:

Toimintaympäristön hahmottaminen

 • profiloidutaan ylittämällä toimialarajat

Toimijoiden roolit

 • tuotteiden ja kuluttajien roolit sekoittuvat
 • monenkeskisyys ja yhteisöllisyys

Toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet

 • toimintaympäristö muuttuu ja pysyy
 • ennakointi

Mistä tässä on kyse?

Asiakkaat, kilpailijat ja muut tuotekehittäjälle tärkeät sidosryhmät luovat yhdessä merkityksiä ja rakentavat toiminta-, tuotanto- ja kulutustapoja. Tällaiset kulttuuriset tavat ja markkinakulttuurit eivät ole ”lukittuja”, vaan aina avoinna uusille toimijoille ja vaikutteille.

Tuotteet syntyvät yhdessä (co-creation) ja tilannesidonnaisesti.

Toimintaympäristöstä voidaan tunnistaa monia yhteisöllisyyden piirteitä ja käytäntöjä, ja tuotekehittäjän olisikin tärkeää tarjota tuotteillaan välineitä yhteisöllisyyden rakentamiseen.

Tuotekehityksen avulla voidaan paitsi reagoida muuttuviin tilanteisiin myös ennakoida niitä – ja mikä tärkeintä – rakentaa huomista tekemällä ratkaisuja jo tänään.

Muutoksen keskellä on kuitenkin paljon asioita, jotka pysyvät ennallaan tai ainakin muuttuvat hitaasti. Kun tunnistetaan omasta toimintaympäristöstä ne seikat, jotka tukevat tuotekehitystä eivätkä heilu jokaisen trendin tai muotioikun mukana, voidaan saada vankempi jalansija tuulessa ja tuiskussa – aallon harjalla ja laakson pohjalla.

TUOTE TÄRKEÄKSI OSAKSI IHMISTEN ELÄMÄÄ

Vetoava tuote on merkityksellinen tarina, jonka tuotekehittäjä haluaa kertoa ja jonka kuluttajat
haluavat kuulla ja johon he tahtovat osallistua. Tarinalla tarkoitetaan tässä arvoja ja merkityksiä,
jotka yhdistävät matkailupalvelujen tarjoajia, asiakkaita ja tuotteita.

Tuotteen merkityksellisyys sen kokijalle kumpuaa siitä, että tuote on tai voisi olla tärkeä osa hänen
elämäänsä ja edistää hänen yhteenkuuluvuuden tunnettaan yhteisössä. Tuotekehitys on monilta osin
käytäntöjen kehittämistä.

Tuotetta lähestytään kolmesta eri näkökulmasta:

Tuotteen viesti

 • tuote keinona oivaltaa, toteuttaa itseään, liittyä yhteisöön tai muuttua
 • käyttöarvo, välinearvo ja merkitysarvo
 • tuote on merkityksellinen, elämää parantava elämyskokemus

Tuotteen prosessit

 • tuote rakennetaan yhdessä
 • tuote on jatkuva prosessi, joka ei ole täysin valmis
 • uusia toimintatapoja omaksutaan

Tuotteen luonne

 • tuote on kiinteän yhteistyöverkoston ja/tai aluetasoinen yhtenäinen tarina
 • hinnoittelu vastaa tuotteen tarinaa
 • tuote on kerroksellinen ja saa uusia ulottuvuuksia esim. eri vuodenaikoina